Αντικατάσταση του εδαφίου (β) της περίπτωσης 6 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4093/2012 (δικαστικό ένσημο)

Το εδάφιο (β) της περίπτωσης 6 της παραγράφου ΙΓ του ν. 4093/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«Επί πλέον αυτού, καταβάλλεται ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), ποσοστό οκτώ τοις χιλίοις (8/οο) υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και χαρτόσημο ποσοστού 2,4% επί του ως άνω ποσοστού (8/οο) του δικαστικού ενσήμου.»

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: