Αναστολή προθεσμιών άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ με τη νέα ΚΥΑ για την προστασία κατά της πανδημίας

Ενόψει της έκδοσης της νέας ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας κατά της πανδημίας, που προβλέπει μεταξύ άλλων και τον τρόπο λειτουργίας Δικαστηρίων, Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων, σας ενημερώνουμε, για τον καλύτερο προγραμματισμό σας, ότι ειδικά για την ΠΕ Θεσσαλονίκης θα υπάρξει ρητή πρόβλεψη αναστολής των προθεσμιών των άρθρων 237 και 238 ΚΠολΔ (προτάσεις, προσθήκη – αντίκρουση κλπ.) τουλάχιστον μέχρι το χρονικό διάστημα της αναστολής που χορηγήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.69919/2.11.2020 ΚΥΑ, δηλαδή τουλάχιστον μέχρι 17.11.2020.