Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την πρόσληψη ενός (1) ασκούμενου Δικηγόρου που θα πραγματοποιήσει την πρακτική του άσκηση στο ΕΒΕΘ από 01.03.2024 έως 28.02.2025

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.