ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ    Α΄ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ  ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΤΟΥΣ 2023

ΓΙΑ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙ ΑΣΚΗΣΗ ΔΕΚΑΟΚΤΩ ΜΗΝΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

(μέχρι και 28-05.2023).

ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΔΡΑΣ ΤΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Η υποβολή των δικαιολογητικών όλων των υποψηφίων των δικηγορικών συλλόγων της Περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο email  της Οργανωτικής Επιτροπής:  [email protected] .

  Η προθεσμία  υποβολής των δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 12 Μαΐου 2023  και αφορούν τους ασκούμενους του Εφετείου Θεσσαλονίκης που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό (ενδεικτική ημερομηνία εγγραφής στο Σύλλογο από 28/11/2021 και προγενέστερα).

 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Σύμφωνα με την απόφαση Συντονιστικής Επιτροπής της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος- Α΄ Εξεταστικής Περιόδου 2023

  1. Αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση – περί μη υπαγωγής τους στα κωλύματα και ασυμβίβαστα των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων (βλ. συνημμένο υπόδειγμα). Στην ως άνω αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται:
  2. Πιστοποιητικό συμπλήρωσης Άσκησης του Δικηγορικού Συλλόγου  (ΑΥΤΟ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΚΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. ΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΘΑ ΑΠΟΣΤΑΛΟΥΝ ΟΙΚΟΘΕΝ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΟΠΩΣ ΕΝΗΜΕΡΩΘΗΚΑΝ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)
  3. Φωτοαντίγραφο Πανεπιστημιακού Πτυχίου ή ανάλογο πιστοποιητικό του Πανεπιστημίου (δεν απαιτείται επικύρωση)

 (Σε περίπτωση κατόχων πτυχίου αλλοδαπής (Ευρωπαϊκή Ένωση/Ευρωπαϊκός Οικονομικός Χώρος) πρέπει να προσκομισθεί επίσης επίσημη μετάφραση του πτυχίου  από δικηγόρο ή μεταφραστική υπηρεσία) .

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (δεν απαιτείται επικύρωση)
  2. Απόδειξη κατάθεσης ποσού εξήντα (60,00) ευρώ στον αριθμ.   5011091124939 (IBAN GR5101720110005011091124939) λογαριασμό της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς.

 Σημειώνουμε ότι στην απόδειξη κατάθεσης θα πρέπει να αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και η αιτιολογία « Συμμετοχή στον διαγωνισμό υποψηφίων δικηγόρων Α’  Εξεταστικής περιόδου 2023.»

Υπενθυμίζουμε ότι οι εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο Αμφιθέατρο της Νομικής Σχολής του Α.Π.Θ και το πρόγραμμα έχει  ως εξής:

Παρασκευή 26 Μαϊου 2023 από 17.00 μέχρι 19.00 Ποινικό Δίκαιο & Ποινική Δικονομία

Σάββατο 27 Μαΐου 2023 από ι) 09.00 μέχρι 11.00 (Αστικό Δίκαιο & Πολιτική Δικονομία) και ιι) 13.00 μέχρι 15.00 Εμπορικό Δίκαιο

Κυριακή 28 Μαΐου 2023 από ι) 09.00 μέχρι 11.00 (Δημόσιο Δίκαιο, Διοικητική Διαδικασία και Διοικητική Δικονομία και

ιι) 13.00 μέχρι 15.00 (Κώδικας Δικηγόρων και Κώδικας Δεοντολογίας)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χρήστος Γ. Παππάς

 

 ΤΑ  ΜΕΛΗ

 Ασημίνα Στρίμπα                      Ιώ Καρόλου