ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ-ΦΕΚ

Παρακαλούμε διαβάστε τα συνημμένα.