Ανακοίνωση Ειρηνοδικείου Κουφαλίων

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ                                             ΚΟΥΦΑΛΙΑ, 08-03-2021

ΤΖΙΒΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 59                                                   Αριθ. Πρωτ..: 15/08-03-2021

Τηλ. 2391052867                                                               

 FAX:  2391052904

 E-MAIL: [email protected]

  Η Διευθύνουσα το Ειρηνοδικείο Κουφαλίων

ΑΦΟΥ ΕΛΑΒΕ ΥΠΟΨΗ

1) Την με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453 (ΦΕΚ Β 895/06-03-2021) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών – Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προστασίας του Πολίτη – Εθνικής Άμυνας – Παιδείας και Θρησκευμάτων – Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Υγείας –Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Πολιτισμού και Αθλητισμού – Δικαιοσύνης – Εσωτερικών – Μετανάστευσης και Ασύλου – Υποδομών και Μεταφορών – Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής – Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με θέμα Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/ Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη, 4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843), 2) τις υπηρεσιακές ανάγκες και την εύρυθμη λειτουργία του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων, 3) τους προφανείς κινδύνους που εγκυµονεί πλέον για όλους η προσωπική επαφή, 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Για την προσωρινή αναστολή της λειτουργίας του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων κατά το χρονικό διάστημα από το Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00΄ έως και την Τρίτη 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 εξακολουθούν να ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα  στην υπ’ Αρ. Πρωτ. 14/04-03-2021 πράξη μου.

 

Η Διευθύνουσα του Ειρηνοδικείου Κουφαλίων

 Φωτεινή Ράπτη

 Ειρηνοδίκης Γ΄