Ανακοινώσεις για μέρισμα και διανεμητικό λογαριασμό

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη, 18 Ιουνίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους κ.κ. συναδέλφους ότι το μέρισμα Α΄Εξαμήνου 2008 θα κατατεθεί στις 20.6.2008 και ανέρχεται στο ποσό των 750 ΕΥΡΩ. Από το ποσό αυτό παρακρατήθηκε φόρος 15%, δηλ. 112,50 ΕΥΡΩ.

Επίσης παρακρατήθηκαν τα παρακάτω ποσά για όσους συναδέλφους τα οφείλουν:

Α) Συνδρομή «ΝΟΜΟΣ»: 75,00 ΕΥΡΩ

Β) Συνδρομή ΠΑΡΚΙΝΓΚ: 250,00 ΕΥΡΩ

Γ) Εισφορά ΚΑΔΙΘ: Μέχρι 5 έτη 42,00 ΕΥΡΩ

Από 5 — 10 έτη 66,00 ΕΥΡΩ
Από 10 έτη και άνω 115,00 ΕΥΡΩ

Δ) Εισφορά Δ.Σ.Θ:

Δικηγόρων παρά Πρωτοδίκαις: 100,00 ΕΥΡΩ
Δικηγόρων παρ? Εφέταις: 110,00 ΕΥΡΩ
Δικηγόρων παρ? Αρείω Πάγω: 130,00 ΕΥΡΩ

Στη φορολογική δήλωση θα δηλωθεί το ποσό των 750 ΕΥΡΩ.

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Θεσσαλονίκη, 13 Ιουνίου 2008

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γνωρίζουμε στους κ. συναδέλφους ότι με το Ν. 2915/01, άρθρο 33, παρ. 2, θεσπίστηκε ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΝΕΜΗΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ για τους νέους δικηγόρους, με πόρο το 1% από το παρακρατούμενο ποσοστό του 12% της φροεισπραττόμενης αμοιβής των δικαστηρίων, σύμφωνα με το Ν. 3226/2004, άρθρο 18, παρ. 1.

Το μέρισμα του Ειδικού Διανεμητικού Λογαριασμού Νέων Δικηγόρων θα χορηγείται στους νέους δικηγόρους του Συλλόγου με χρόνο ασκήσεως δικηγορίας έως επτά (7) έτη, σύμφωνα με την υπ? αριθ. 48724 ΚΥΑ των Υπουργών Δικαιοσύνης και Οικονομίας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1193/3.8.2004, τεύχος Β΄), στην οποία ειδικότερα ορίζονται οι προϋποθέσεις των δικαιούχων και ο τρόπος διανομής.

Εξαιρούνται της διανομής:

Α) Οι απασχολούμενοι υπό καθεστώς έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία.

Β) Όσοι τελούν σε αναστολή ή εκπαιδευτική άδεια.

Γ) Όσοι έχουν μεταγραφεί από άλλο Δικηγορικό Σύλλογο και έχουν συνολικά χρόνο ασκήσεως δικηγορίας άνω των επτά ετών και

Δ) Όσοι έχουν ετήσιο φορολογητέο ατομικό εισόδημα άνω των 9.000,00 ΕΥΡΩ αι οικογενειακό άνω των 12.000,00 ΕΥΡΩ οι έγγαμοι, ποσό το οποίο προσαυξάνεται κατά 1.500,00 ΕΥΡΩ για κάθε τέκνο και

Ε) Όσοι υπερβαίνουν το τριακοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους.

Προκειμένου να συντάξουμε τον τελικό πίνακα των δικαιούχων Δικηγόρων, παρακαλούμε, εάν πληρείτε τις προϋποθέσεις, να υποβάλετε σχετική δήλωση,
στο Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης μέχρι 30.6.2008, γραφείο 411. Έντυπα δηλώσεων διατίθενται στο ως άνω γραφείο. Το ποσό του μερίσματος θα πιστωθεί στους Τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων στις 4.7.2008.

Ο Πρόεδρος
Μανόλης Αν. Λαμτζίδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης