Αλλαγή ημερομηνιών υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
       
                          Θεσσαλονίκη 01 Ιουνίου 2010 
 

 Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α 
 Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Η ημερομηνία υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών – προμηθευτών άλλαξε από 30/09/2010 σε 25/06/2010  (άρθρο 19 Ν. 3842/2010 ΦΕΚ Α 58/23-04-2010).

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
           Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας
    Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                     Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης