Αλλαγές στο νόμο για τα συναινετικά διαζύγια

Σας γνωρίζουμε ότι στο άρθρο 28 του ν. 4531/2018 (ΦΕΚ 62Α) προβλέπονται ρυθμίσεις για τα συναινετικά διαζύγια και συγκεκριμένα:

1. Στο Παράρτημα ΙΙ του Κώδικα Δικηγόρων προστίθεται η φράση “Για παράσταση σε πράξη βεβαίωσης λύσης γάμου ενώπιον συμβολαιογράφων 321 ευρώ”

2. Στην περίπτωση δ’ του άρθρου 2 της αριθ.111376/11.1.2018 ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης ,Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής: “Για την πράξη με την οποία βεβαιώνεται η λύση του γάμου και επικυρώνονται οι συμφωνίες των συζύγων οφείλονται πάγια δικαιώματα και δεν καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου”.