ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7Α ΤΟΥ Ν.2882/2001 (Α’ 17)

Τοιχοκολλήθηκε στα γραφεία του Δ.Σ.Θ. η υπ’ αριθμ.  ΓΑΚ 1746/2021, ΕΑΚ 1536/2021 αίτηση ενώπιον του μονομελούς Εφετειου Θεσσαλονίκης, ΠΑΡΟΧΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΤΑΛΗΨΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΥΛΟΓΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 7Α ΤΟΥ Ν.2882/2001 (Α’ 17), της οποίας δικάσιμος ορίστηκε η 16/7/2021 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 στην αίθουσα 360 του Εφετείου Θεσσαλονίκης