Αίτημα προς Υπουργό Δικαιοσύνης για αναγνώριση από τα κτηματολογικά γραφεία των βεβαιώσεων που εκδίδουν οι δικηγόροι

 Σας γνωστοποιούμε το αίτημα του Προέδρου του Δ.Σ.Θ προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης για αναγνώριση από τους υπαλλήλους των κτηματολογικών γραφείων του ισόκυρου των βεβαιώσεων μεταγραφής, ιδιοκτησίας, βαρών και διεκδικήσεων που εκδίδονται από τους δικηγόρους με βάση την πρόσφατα θεσπισθείσα διάταξη του άρθρου 36 § 2 του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013).