Αίτημα για μείωση μισθώματος επαγγελματικής στέγης

Σας αποστέλλουμε επιστολή των επιστημονικών φορέων προς τον Υπουργό 
Οικονομικών για μείωση του μισθώματος επαγγελματικής στέγης.