Υπολογισμός δικαστικού ενσήμου (Ενημέρωση δικαστηρίων)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
      ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
    ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Θεσσαλονίκη, 11 Δεκεμβρίου 2012

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 14794

   Π ρ ο ς
1) Τον κ. Παναγιώτη Παυλίδη
     Προϊστάμενο Πρωτοδικείου
2) Τον κ. Γιάννη Δημητρακόπουλο
     Προϊστάμενο Ειρηνοδικείου
     ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

    Κύριε Προϊστάμενε,

    Για το θέμα που προέκυψε με τον υπολογισμό του δικαστικού ενσήμου ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης πιστεύει, ερμηνεύοντας ορθά το άρθρο πρώτο, παρ. ΙΓ΄, άρθρο 6, περ. 1 του ν. 4093/12.11.2012, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, σύμφωνα με την από 4.12.2012 πράξη νομοθετικού περιεχομένου, κεφάλαιο ΣΤ΄άρθρο 16 (ΦΕΚ Α΄ 237/5.12.2012), ότι ο υπολογισμός των κρατήσεων υπέρ του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολούμενων (Τομέας Ασφάλισης Νομικών), υπέρ του οικείου Ταμείου Υγείας Δικηγόρων και του χαρτοσήμου γίνεται επί του ποσοστού οκτώ τοις χιλίοις (8%ο) του δικαστικού ενσήμου και όχι επί του κεφαλαίου (απαιτήσεως).
    Παρακαλούμε όπως προβείτε σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για να ενημερωθούν οι γραμματείες των δικαστηρίων για τον ανωτέρω ορθό υπολογισμό του δικαστικού ενσήμου.

Με τιμή
    Ο Πρόεδρος                                     Ο Γεν. Γραμματέας

Νικόλαος Εμμ. Βαλεργάκης                     Χρήστος Ηρ. Ράπτης