Υπαγωγή των δικηγόρων στις ρυθμίσεις για τη μείωση κατά 40% του μισθώματος επαγγελματικής στέγης

Σύμφωνα με τη με αριθμό 1025/2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β/538/11.2.2021, ο κύριος Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας 69.10 των νομικών υπηρεσιών (καθώς και όλες οι υποκατηγορίες του) υπάγεται στους πληττόμενους ΚΑΔ και ως εκ τούτου στην υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021. 

 Επισυνάπτεται το ΦΕΚ Β/538/11.2.2021
Συνημμένα αρχεία: