Υπαγωγή των δικηγόρων στη μείωση του μισθώματος επαγγελματικής στέγης, για το μήνα Μάρτιο 2021

 Σας διαβιβάζουμε τη με αριθμ. Α 1063/22.3.2021 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών ,που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τ.Β 1156/24.3.2021, σύμφωνα με την οποία στη μείωση του μισθώματος επαγγελματικής στέγης, για το μήνα Μάρτιο 2021, υπάγονται και οι δικηγόροι.

 

Συνημμένα αρχεία: