ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ.34-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Δ-ΝΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Μετά την έκδοση της με αριθμό Δ1α/ΓΠ.οικ.2206(ΦΕΚ Β΄ 1882/16-4-2022) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, σας διαβιβάζουμε τη συνημμένη υπ΄αριθμ.34/2022 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.

Συνημμένα αρχεία: