Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εορτάζει τη συμπλήρωση 50 ετών από την έκδοση της αποφάσεως Van Gend en Loos. Δηλώσεις Συμμετοχής

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εορτάζει τη συμπλήρωση 50 ετών από την έκδοση της αποφάσεως Van Gend en Loos.

 Στις 13 Μαΐου 2013 διοργανώνεται στην έδρα του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα επʼ ευκαιρία της εκδόσεως της αποφάσεως Van Gend en Loos, η οποία έθεσε την αρχή του αμέσου αποτελέσματος του δικαίου της Ένωσης. 

Η απόφαση: Στις 5 Φεβρουαρίου 1963 το Δικαστήριο εξέδωσε την απόφαση Van Gend en Loos, απαντώντας σε προδικαστικό ερώτημα υποβληθέν από ένα ολλανδικό δικαστήριο. Η υπόθεση της κύριας δίκης αφορούσε προσφυγή που είχε ασκήσει η μεταφορική επιχείρηση Van Gend & Loos, η οποία, εισάγοντας εμπορεύματα από τη Γερμανία στις Κάτω Χώρες, κλήθηκε να καταβάλει δασμούς που εκτιμούσε αντίθετους προς τον κανόνα της Συνθήκης ΕΟΚ ο οποίος απαγόρευε στα κράτη μέλη να αυξάνουν τους δασμούς στις μεταξύ τους εμπορικές σχέσεις. Με την απόφασή του το Δικαστήριο έθεσε μία από τις θεμελιώδεις αρχές του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης: την αρχή του αμέσου αποτελέσματος.

Στις 13 Μαΐου 2013 διοργανώνεται στο Δικαστήριο μια ημερίδα σχετικά με το περιεχόμενο της αποφάσεως αυτής, τις επιπτώσεις της και τις προοπτικές της. Στη διάσκεψη, οι εργασίες της οποίας θα διεξαχθούν στη γαλλική και την αγγλική, καλούνται να μετάσχουν εκπρόσωποι από όλα τα νομικά επαγγέλματα και από τον ακαδημαϊκό τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι να μετάσχουν στην εκδήλωση αυτή μπορούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους στο Δικαστήριο μέχρι τις 8 Μαρτίου 2013, συμπληρώνοντας το σχετικό έντυπο, που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα CURIA (http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_95832/?lang=en),

όπου περιλαμβάνονται επίσης λεπτομερέστερες πληροφορίες.