Σύσταση προς τους συναδέλφους σχετικά με τη λειτουργία της εφαρμογής απομακρυσμένου ελέγχου τίτλων

Μετά την έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής απομακρυσμένου ελέγχου τίτλων (με ηλεκτρονικά μέσα) στα Κτηματολογικά Γραφεία από τους δικηγόρους, που αφορά σε 121 Μεταβατικά Κτηματολογικά Γραφεία και παρέχεται από την ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου https://www.ktimatologio.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) βάσει ταυτοποίησης του χρήστη μέσω του portal.olomeleia.gr, εφιστούμε ιδιαιτέρως την προσοχή στους συναδέλφους στην ασφαλή φύλαξη των προσωπικών κωδικών πρόσβασής τους, προς αποφυγή φαινομένων διαρροής, υποκλοπής και κατάχρησης από μη νομιμοποιούμενα πρόσωπα. Προς το σκοπό αυτό συστήνεται η αλλαγή του κωδικού πρόσβασης (password) που είναι ιδιαίτερα ευχερής μέσω του portal.olomeleia.gr (σημειώνεται ότι για την είσοδο στην εν λόγω εφαρμογή, έμπροσθεν του ονόματος χρήστη, username, θα πρέπει να τίθεται ο χαρακτήρας «L»).

Υπενθυμίζεται συναφώς πως μόνο οι δικηγόροι, για την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, έχουν δικαίωμα πρόσβασης και έρευνας στις κτηματολογικές εγγραφές και τα κτηματολογικά στοιχεία που αφορούν σε όλα τα εγγραπτέα δικαιώματα και τους εγγραπτέους περιορισμούς της εξουσίας διάθεσης τέτοιων δικαιωμάτων που έχουν συσταθεί και καταχωριστεί στα κτηματολογικά βιβλία, στην απεικόνιση του ακινήτου στα κτηματολογικά διαγράμματα, καθώς και στα αντίστοιχα αρχεία τίτλων και διαγραμμάτων, το αρχείο κτηματογράφησης, καθώς και κάθε άλλο αρχείο που συγκροτείται και τηρείται κατά την παρ. 2 του άρθρου 3 του νόμου 2664/1998 με σχετικό περιεχόμενο, ενώ περιορισμένη πρόσβαση στα ως άνω στοιχεία παρέχεται σε απολύτως συγκεκριμένους κλάδους επαγγελματιών και στο μέτρο που είναι αναγκαίο για την άσκηση της δραστηριότητάς τους  (άρθρα 1 και 2 ΚΥΑ υπ’ αριθ. 11206 ΕΞ 2021/15.4.2021, ΦΕΚ Β’ 1539/15.4.2021, άρθρο 36 παρ. 2 περ. α) ν. 4194/2013, πρβλ. και άρθρο 73 ιδίου νόμου, περί αμοιβής για έλεγχο τίτλων). Επίσης, ότι ο σύμφωνα με την υπ’ αρ. 101/16/28.05.2020 απόφαση του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (Β’ 2681) «Διαχειριστής» ταυτοποιεί τα μέλη τους ως «Χρήστες» και ελέγχει εάν έχουν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, το δικαίωμα να προβούν σε έρευνα στα κτη- ματολογικά στοιχεία, διαπιστώνει την έλλειψη ασυμβίβαστου ή άλλου κωλύματος ή πειθαρχικής κύρωσης και επιτρέπει στα μέλη του να συνεχίσουν τη διαδικασία σύνδεσης, και ότι για τις προσβάσεις που εκτελούνται από τα δικαιούμενα κατά τα αναφερόμενα πρόσωπα, με τη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών, τηρείται από το Φορέα ηλεκτρονικό πρωτόκολλο (άρθρο 4 παρ. 1 και 6 ΚΥΑ). Τέλος, ότι η εισαγωγή και αναζήτηση στην κτηματολογική βάση δεδομένων από τη δικτυακή εφαρμογή του Φορέα διέπεται από την αρχή της ασφάλειας των πληροφοριών που, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης και τα διεθνώς ισχύοντα τεχνικά πρότυπα, ορίζεται ως η διαφύλαξη των ακόλουθων τεχνικών ιδιοτήτων-απαιτήσεων: α) της ακεραιότητας, ακρίβειας και πληρότητας της πληροφορίας, όπως και των μεθόδων επεξεργασίας της, β) της ελεγχόμενης προσβασιμότητας και γ) της διαθεσιμότητας της πληροφορίας μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες και πρόσωπα δικαιούμενα ηλεκτρονικής σύνδεσης κατά τους όρους της παρούσας απόφασης (άρθρο 4 παρ. 7 ΚΥΑ).

Για τη διαφύλαξη του δικηγορικού έργου και την προστασία του κοινού και των συναλλαγών, καλούνται οι συνάδελφοι να καταγγέλλουν αμέσως στις υπηρεσίες του Δικηγορικού Συλλόγου τυχόν περιστατικά διαρροής των προσωπικών κωδικών πρόσβασης και παραβίασης της αποκλειστικότητας πρόσβασης και έρευνας από πρόσωπα που δε διαθέτουν τη δικηγορική ιδιότητα, προκειμένου να λαμβάνονται εγκαίρως τα αναγκαία κατασταλτικά μέτρα.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι μέσω του διαρκούς εμπλουτισμού του περιεχομένου της ψηφιακής πύλης portal.olomeleia.gr παρέχεται πλέον στους δικηγόρους η δυνατότητα για γρήγορη, εύκολη και απομακρυσμένη πρόσβαση σε μεγάλο αριθμό βασικών εργασιών και υπηρεσιών, όπως η ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, η έκδοση παραστάσεων, η υποβολή διαφόρων αιτήσεων και η λήψη πιστοποιητικών, η πρόσβαση σε πρακτικά δίκης, σε καταστάσεις παραστάσεων και άλλα στοιχεία που αφορούν στο δικηγόρο, η λήψη ενόρκων βεβαιώσεων σε δικηγόρο, οι υπηρεσίες απομακρυσμένης έρευνας στα Κτηματολογικά Γραφεία κλπ., με προοπτική και προσπάθεια διαρκούς αναβάθμισης και διεύρυνσης των παρεχομένων δυνατοτήτων.  

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΧΗΝΑΣ                      ΠΕΤΡΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ