Σύνταξη καταλόγου για όσους επιθυμούν να διοριστούν κηδεμόνες σχολαζουσών κληρονομιών

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.