Σύνταξη καταλόγου διαιτητών 2023

Προκειμένου να συνταχθεί από το Πολυμελές  Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης ο κατάλογος ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 2023, σύμφωνα με τα άρθρα 371 & 879 παρ. 1 ΚΠολΔ και του Β.Δ. 566/1968 , καλούνται οι δικηγόροι-μέλη του Συλλόγου μας, που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στον κατάλογο διαιτητών  να υποβάλουν σχετική δήλωση στο γραφείο 8 (πρωτόκολλο) του Συλλόγου μέχρι την Πέμπτη 09 Μαρτίου 2023.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

               Ο Πρόεδρος                              Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Κ. Φινοκαλιώτης                     Χρήστος Ε. Βρίκος