Συνδρομή ιδιοκτητών και Υπηρεσιών για τη διαδικασία ανασύστασης του απολεσθέντος φακέλου της υπ’αριθμ 791/67 Οικοδομικής Άδειας

Παρακαλούμε διαβαστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: