Συνδρομή ιδιοκτητών και Υπηρεσιών για τη διαδικασία ανασύστασης των απολεσθέντων φακέλων των υπ’ αρ. 384/1952 και 1348/1958 (προσθήκη) Οικοδομικών Αδειών απο το Γραφείο Αρχείου Δόμησης του Δήμου Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε το συνημμένο.