ΣΥΜMΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜIΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HELP

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ HELP

«ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ»

Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών σε συνεργασία με το πρόγραμμα Εκπαίδευσης Επαγγελματιών του Δικαίου στα Ανθρώπινα Δικαιώματα (Human Rights Education for Legal Professionals, HELP) και, ειδικότερα, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΗΕLP in the 28», που αποτελεί συνέργεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμβουλίου της Ευρώπης, διοργανώνει πιλοτικό κύκλο σπουδών εξ αποστάσεως (e-learning) στα ελληνικά, με θέμα «Εργασιακά δικαιώματα ως ανθρώπινα δικαιώματα». O συγκεκριμένος κύκλος σπουδών για την Ελλάδα απευθυνόταν αρχικά μόνο σε δικαστές, τελικά όμως οι διοργανωτές μας ενημέρωσαν εκτάκτως πως αποφάσισαν να δεχθούν και δικηγόρους, γι αυτό και η έκδοση της παρούσας.  

Οι συμμετέχοντες στο ανωτέρω πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν: ι. πάνω σε θέματα σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα προστασίας των δικαιωμάτων των εργαζομένων (που απορρέει από το Συμβούλιο της Ευρώπης και την Ευρωπαϊκή Ένωση), ιι. για τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΔΑΔ) και του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ), καθώς και ιιι. σχετικά με τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων (European Committee of Social Rights, ECSR) του Συμβουλίου της Ευρώπης.

Πριν από την έναρξη του κύκλου σπουδών θα πραγματοποιηθεί αυτοπρόσωπη  συνάντηση – ημερίδα των συμμετεχόντων (kick-off meeting), η οποία θα λάβει χώρα στη Σχολή Δικαστών στη Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο «Δ. Ευρυγένη» του ΚΔΕΟΔ, στις 9 Νοεμβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη. Ως προς τη συμμετοχή στην παραπάνω ημερίδα της 9ης Νοεμβρίου 2016 οι συμμετέχοντες πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει να μεριμνήσουν οι ίδιοι για τη μετάβασή τους και, ενδεχομένως, για τη διαμονή τους στη Θεσσαλονίκη. Εκ των υστέρων θα τους καταβληθούν, με παράδοση των αντίστοιχων παραστατικών, έξοδα μετάβασης μέχρι 200 ευρώ, ενώ σε περίπτωση μετακίνησης με ΙΧ θα καταβληθούν οδοιπορικά 0,25 ευρώ/χλμ, με ανώτατο ποσό τα 200 ευρώ. Η κατά τα προαναφερόμενα κάλυψη του κόστους  μετακίνησης καλύπτεται για τους συμμετέχοντες που απέχουν πάνω από 30 χλμ από τον τόπο της συνάντησης, στους οποίους, σε περίπτωση διανυκτέρευσης στη Θεσσαλονίκη, θα καταβληθεί ημερήσια αποζημίωση ύψους 175 ευρώ.

Η επιλογή των συμμετεχόντων θα γίνει με κλήρωση.

Με την παρούσα καλούνται όσοι δικηγόροι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο προαναφερόμενο σεμινάριο να αποστείλουν ηλεκτρονικά, έως και την Τετάρτη 2 Νοεμβρίου 2016, αίτηση συμμετοχής τους, συνοδευόμενη από σύντομο βιογραφικό σημείωμα, προς τον ΔΣΑ, στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]. Στην αίτηση θα πρέπει να αναγράφονται ονοματεπώνυμο, διεύθυνση e-mail και ταχυδρομική διεύθυνση (οδός, αριθμός, ταχυδρομικός κώδικας, πόλη).

Η ενημέρωση σε όσους συναδέλφους κληρωθούν να συμμετάσχουν θα γίνει ηλεκτρονικά, με email στη διεύθυνση που θα έχει δηλωθεί στην αίτηση. Για τον συνολικό αριθμό αυτών που θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον, για τις λεπτομέρειες διεξαγωγής της κλήρωσης και για κάθε άλλο τυχόν θέμα θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.