Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΚΥΑ ΦΕΚ Β 5563/27.10.2022)

Σας κοινοποιούμε τη με αριθ. 70/31.10.2022 απόφαση του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Εφετείου Θεσσαλονίκης “Ρύθμιση των ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας του Εφετείου Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το άρθρο μόνο της με αριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.61055/27.10.2022 (ΦΕΚ 5563/27.10.2022 Β΄) ΚΥΑ”.

Συνημμένα αρχεία: