Ρύθμιση ειδικότερων ζητημάτων λειτουργίας Εφετείου Θεσσαλονίκης (ΚΥΑ ΦΕΚ Β΄ 3367/2022)

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: