ΨΗΦΙΣΜΑ ΔΣΘ

Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, τιμώντας την αποστολή του, η οποία συνίσταται στην υπεράσπιση των αρχών και των κανόνων του Κράτους Δικαίου σε μία δημοκρατική πολιτεία, και στη διασφάλιση της λειτουργίας μίας ανεξάρτητης δικαιοσύνης, εκφράζει την βαθιά του ανησυχία τόσο για την έκδοση όσο και για το περιεχόμενο της με αρ. 1/2023 Γνωμοδότησης του κ. Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε μεμονωμένο ερώτημα ιδιώτη, και δη ελεγχόμενου από Ανεξάρτητη Αρχή ιδιώτη, τηλεπικοινωνιακού παρόχου, ο οποίος δύναται να καταστεί και αντίδικος αυτής στο μέλλον ενώπιον Δικαστηρίου, ενώ μάλιστα τίθεται υπό αμφισβήτηση η σχετική αυτού κατά το νόμο αρμοδιότητα.

Η αποστολή και ανεξαρτησία της συνταγματικά κατοχυρωμένης Αρχής Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (ΑΔΑΕ), η οποία περιγράφεται με σαφήνεια στις διατάξεις του άρθρου 19 παρ. 2 του Συντάγματος δεν καταλείπει περιθώριο αμφιβολίας ως προς το ότι: α) καμία άλλη εξουσία δεν μπορεί να παρεμποδίσει την ΑΔΑΕ κατά την άσκηση των καθηκόντων της, πολλώ δε μάλλον κατά την άσκηση των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων, β) ο κοινός νομοθέτης δεν υπερισχύει των διατάξεων του Συντάγματος και κατά συνέπεια δεν μπορεί να περιορίσει τις συνταγματικά αναγνωρισμένες αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, και γ) κανένα κρατικό ή δικαστικό όργανο δεν μπορεί να ασκεί προληπτικό έλεγχο ή εποπτεία στην ΑΔΑΕ, καθώς οι αποφάσεις της τελευταίας υπόκεινται μόνο στο δικαστικό έλεγχο ενώπιον του καθ’ ύλην αρμόδιου δικαστικού σχηματισμού.

Η γνωμοδότηση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου εγείρει προβληματισμούς συνταγματικότητας, αλλά και συμβατότητας τόσο με τις διατάξεις της ΕΣΔΑ όσο και με τη διάταξη του άρθρου 4 παρ. 7 του ν. 5002/2022 αναφορικά με το δικαίωμα της Αρχής να ενημερώνει τον παρακολουθούμενο για λόγους εθνικής ασφάλειας, καταλήγει δε σε ένα συμπέρασμα αναφορικά με την περιστολή των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων της ΑΔΑΕ, που δεν συναντά την αποδοχή του νομικού κόσμου σχετικά με την εν προκειμένω τήρηση των επιταγών του Συντάγματος. Περαιτέρω, άγει και σε ένα ενδεχόμενο άσκησης ποινικών διώξεων, το οποίο δύναται να θίξει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη ανεξαρτησία που απολαμβάνουν τα μέλη των ανεξάρτητων αρχών της χώρας μας. Ο νομικός κόσμος της χώρας καλείται και οφείλει να περιφρουρεί και να προάγει την προστασία των συνταγματικά κατοχυρωμένων ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων και των βασικών ελευθεριών του πολίτη σε ένα Κράτος Δικαίου.