Ψήφισμα ΔΣ ΔΣΘ για τον περιορισμό του χρόνου αγόρευσης των πληρεξουσίων δικηγόρων στο Σ.τ.Ε.

ΨΗΦΙΣΜΑ  

                                                                                    Θεσσαλονίκη, 25.01.2021

Με το νέο Κανονισμό λειτουργίας του Συμβουλίου της Επικρατείας (απόφαση Ολομέλειας 24/2020/20 (ΦΕΚ 5691 Β/23-12-2020): Τροποποίηση διατάξεων του Εσωτερικού Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας), εκτός των άλλων, τίθεται ανώτατος ανά διάδικο χρόνος αγορεύσεως που δεν δύναται να υπερβαίνει τα τριάντα (30) λεπτά της ώρας και εάν οι εκπροσωπούντες τον διάδικο πληρεξούσιοι υπερβαίνουν τους δύο, τότε ο ανώτατος χρόνος αγορεύσεως δεν δύναται να υπερβαίνει τα 40 λεπτά της ώρας.

Η πρόβλεψη για χρονικό περιορισμό στις αγορεύσεις συνιστά παραβίαση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας τμήμα του οποίου αποτελεί και η πλήρης και αποτελεσματική προφορική ανάπτυξη. Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη πρόβλεψη και ο εν λόγω περιορισμός υπερβαίνουν το αναγκαίο μέτρο.

Παράλληλα, υποβαθμίζει τον λειτουργηματικό ρόλο και τη θέση των δικηγόρων στη δίκη, ως υπερασπιστών των δικαιωμάτων των πολιτών.

Ο ΔΣΘ καταδικάζει απερίφραστα τη συγκεκριμένη πρόβλεψη και ζητά την άμεση τροποποίηση και κατάργησή της.