Προσύμφωνα Ιατρόπουλου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ   ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                Θεσσαλονίκη, 28 Ιουνίου 2010

Αρμόδιος    :

Τηλεφ.    :

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 7832

Π ρ ο ς
Το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96
115 27  Α Θ Η Ν Α

    Κύριε Υπουργέ,
    Την 27.5.2010 εξέπνευσε η προθεσμία ισχύος της ευμενούς διάταξης περί υπογραφής οριστικών συμβολαίων σε εκτέλεση προσυμφώνων, σύμφωνα με την οποία δεν απαιτούνταν η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του πωλητή (άρθρο 44 του ν. 3763/2009, ΦΕΚ 80Α΄/27.5.2009).
    Πριν τη λήξη της προθεσμίας αναστολής των προθεσμιών του άρθρου 1 της από 26.5.2010 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 81Α΄/26.5.2010) δεν κατέστη εφικτή:
α) Η μεταβίβαση ακινήτων σε εκτέλεση προσυμφώνων με καταδίκη σε δήλωση βούλησης, δεδομένου ότι απαιτείται επίδοση επιταγής προς εκτέλεση με πρόσκληση εμφάνισης ενώπιον συμβολαιογράφου, άπρακτη πάροδος τριημέρου από κοινοποιήσεως της επιταγής και μη άσκηση ανακοπής και στη συνέχεια η υπογραφή του οριστικού συμβολαίου.
β) Η σύναψη οριστικών συμβολαίων,
λόγω μη λειτουργίας του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης (έκδοση πιστοποιητικών τελεσιδικίας, μη δημοσίευσης διαθήκης κλπ).
    Επειδή για τους λόγους αυτούς δεν κατέστη τελικά δυνατή η υπογραφή των συμβολαίων της κατηγορίας αυτής μέχρι 27.5.2010 και παραμένει σε εκκρεμότητα σημαντικός αριθμός υποθέσεων, αν κρίνουμε από τα αιτήματα συναδέλφων μας, παρακαλούμε, με ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου μας, για την ενεργοποίηση του άρθρου 44 του ν. 3763/2009 για χρονικό διάστημα 2 μηνών και μόνο για το Νομό Θεσσαλονίκης.
Με τιμή
    Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

  Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                     Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης