ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΝΕΩΣΗ/ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ “ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΥ”

            Ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης καλεί σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την  ανανέωση/αναπλήρωση των επιστημονικών συνεργατών του περιοδικού “ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ”, με τους κατωτέρω όρους:

Ι. ΤΟΜΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Θα επιλέγουν επιστημονικοί συνεργάτες στα εξής ειδικότερα αντικείμενα:

– Αστικό δίκαιο (2 επιστημονικοί συνεργάτες)

– Εμπορικό δίκαιο (2 επιστημονικοί συνεργάτες)

– Εργατικό δίκαιο (1 επιστημονικός συνεργάτης)

– Πολιτική δικονομία (1 επιστημονικός συνεργάτης)

– Διεθνές δίκαιο (ιδιωτικό/δικονομικό) (1 επιστημονικός συνεργάτης)

– Ποινικό δίκαιο (1 επιστημονικός συνεργάτης)

– Δημόσιο δίκαιο (1 επιστημονικός συνεργάτης)

– Δίκαιο Ευρωπαϊκής Ένωσης (1 επιστημονικός συνεργάτης)

ΙΙ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Απαιτούνται:

– η κατοχή διδακτορικού διπλώματος (στο ίδιο ή συγγενές αντικείμενο) {Σε περίπτωση που για κάποιον τομέα δικαίου δεν υπάρξει υποψήφιος συνεργάτης – κάτοχος διδακτορικού διπλώματος είναι αυτονόητο ότι η επιτροπή επιλογής θα ανατρέξει σε άλλα τυπικά προσόντα, όπως π.χ. μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών κ.λπ…}

– δικηγορική πείρα

Συνεκτιμώνται:

– δημοσιεύσεις (στο ίδιο ή συγγενές αντικείμενο)

– διδακτική πείρα

ΙΙΙ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ

– Απαιτείται η υποβολή έγγραφης αιτήσεως στο αρμόδιο γραφείο του Δ.Σ.Θ.

– Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση το πολύ για δύο θέσεις.

– Αίτηση μπορούν να υποβάλουν νέοι ενδιαφερόμενοι ή παλιοί συνεργάτες, του ίδιου ή άλλου νομικού περιοδικού.

– Οι υποψήφιοι συνεργάτες πρέπει να είναι μέλη του Δ.Σ.Θ.

– Μαζί με την αίτηση αρκεί η υποβολή αναλυτικού βιογραφικού σημειώματος. Τυχόν συμπληρωματικά στοιχεία μπορεί να ζητήσει μεταγενέστερα η Επιτροπή.

– Δυνητική είναι και η προφορική συνέντευξη όλων ή ορισμένων υποψηφίων.

IV. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

– Οι επιστημονικοί συνεργάτες είναι υποχρεωμένοι να παραδίδουν πέντε αποφάσεις τον μήνα στο αντικείμενό τους, με τις περιλήψεις, τα λήμματα τους, και υποχρεωτικά ένα ενημερωτικό σημείωμα σε σχέση με την κάθε απόφαση.

– Ένας συνεργάτης κάθε έτος είναι υπεύθυνος για τα συγκεντρωτικά λήμματα του περιοδικού στο τεύχος του Δεκεμβρίου.

– Οι επιστημονικοί συνεργάτες, αναλόγως με τις ανάγκες, μπορεί να καλούνται να συνδράμουν τον Δ.Σ.Θ. (Πρόεδρο και Διοικητικό Συμβούλιο) σε ζητήματα του αντικειμένου τους.

V. ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΕΡΓΑΤΩΝ

– Η αμοιβή των επιστημονικών συνεργατών ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.

– Η αμοιβή καταβάλλεται ανά μήνα με Τ.Π.Υ. κατά τον χρόνο που είναι έτοιμο το αντίστοιχο τεύχος του περιοδικού.

– Η καταγγελία της συμβάσεως έργου του συνεργάτη δεν υπόκειται σε κανένα τύπο ή προθεσμία. Σε κάθε περίπτωση ορίζεται δοκιμαστική περίοδος ενός έτους.

VI. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η προθεσμία για την υποβολή υποψηφιοτήτων αρχίζει από τη λήψη της παρούσας και λήγει την Δευτέρα, 1.7.2019.

VIΙ. ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ

Η επιλογή των επιστημονικών συνεργατών γίνεται από τον Επιστημονικό Διευθυντή του περιοδικού και Επιτροπή, ορισθείσα από το Δ.Σ. του Δ.Σ.Θ.