ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Προς κάθε ενδιαφερόμενο:

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΜΕ ΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΝΟΜΟ 3898/2010 ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 123/2011, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ-ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΡΑΣΤΑΤΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Το «Ινστιτούτο Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης» στα πλαίσια των προγραμμάτων του βασικής εκπαίδευσης στη διαμεσολάβηση  και εκπαίδευσης δικηγόρων-νομικών παραστατών στη διαμεσολάβηση, για το χρονικό διάστημα  από 1 Ιανουαρίου 2017 έως και 31 Δεκεμβρίου 2018 και μετά από σχετική απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ

φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα ή ενώσεις φυσικών προσώπων, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία ασχολούνται με τα συγκεκριμένα αντικείμενα, να υποβάλουν τις προσφορές τους για την παροχή προγραμμάτων και υπηρεσιών εκπαίδευσης, σύμφωνα με τις κάτωθι πληροφορίες και υπό τους όρους και συνθήκες που αναφέρονται παρακάτω:

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΝ

·       Βασική εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3898/2010 και του ΠΔ 123/2011.

·       Εκπαίδευση στην οικογενειακή διαμεσολάβηση.

·        Εκπαίδευση στη διαμεσολάβηση σε εργασιακές διαφορές.

·       Εκπαίδευση δικηγόρων – νομικών παραστατών, σε όλα τα στάδια προετοιμασίας και διεξαγωγής της διαμεσολάβησης περιλαμβανομένων και των διαπραγματεύσεων.

 

2. ΟΡΟΙ-ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν σε κάθε περίπτωση όλους τους κάτωθι όρους και συνθήκες:

 • Η σύναψη συμφωνίας συνεργασίας θα έχει αρχική διάρκεια δύο χρόνια, με δυνατότητα παράτασης γι άλλα δύο.
 • Θα πρέπει να έχουν προετοιμάσει/αναπτύξει οι ίδιοι ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης και να έχουν την ιδιοκτησία του υποβληθέντος προγράμματος.
 • Οι εκπαιδευτές διαμεσολαβητών θα πρέπει να έχουν τα τυπικά προσόντα που ορίζει το άρθρο 5 του ΠΔ 123/2011.
 • Δεν θα πρέπει να απασχολούνται με οποιαδήποτε μορφή ή είδος συνεργασίας με κάποιον άλλο οργανισμό κατάρτισης και εκπαίδευσης διαμεσολάβησης της ημεδαπής, της αλλοδαπής ή διεθνή, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και θα πρέπει να το πιστοποιήσουν αυτό με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986.
 • Η βασική εκπαίδευση πρέπει να παρέχεται τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα.
 • Η βασική εκπαίδευση θα πρέπει να παρέχεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 123/2011 και να έχει ελάχιστη διάρκεια σαράντα (40) ωρών, οι εκπαιδεύσεις προχωρημένου επιπέδου να έχουν ελάχιστη διάρκεια είκοσι τεσσάρων (24) ωρών και η εκπαίδευση δικηγόρων-νομικών παραστατών στη διαμεσολάβηση μέχρι είκοσι τέσσερις (24) ώρες. 

 

3. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

3.Α. Οι φάκελοι των προσφορών θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά και έγγραφα:

 1. Αντίγραφο ταυτότητας ή διαβατηρίου και, στην περίπτωση νομικών προσώπων, το ισχύον Καταστατικό και τα τεύχη του Φύλλου της Εφημερίδας της Κυβέρνησης όπου έχει δημοσιευτεί το Καταστατικό ή/και τυχόν τροποποιήσεις του Καταστατικού (για Ανώνυμες Εταιρείες και Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης), το ισχύον Καταστατικό και τυχόν τροποποιήσεις του (για Ομόρρυθμες και Ετερόρρυθμες Εταιρείες), στοιχεία και έγγραφα που δηλώνουν τα ονόματα του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου των ΑΕ, των άλλων ατόμων που πιθανόν να δεσμεύουν το νομικό πρόσωπο με την υπογραφή τους, καθώς και τα έγγραφα που δηλώνουν την εξουσιοδότησή τους, αν οι πληροφορίες αυτές δε βρίσκονται στο Καταστατικό της εταιρείας, ανάλογα με τη νομική μορφή των εταιρειών ή όποιου άλλου νομικού προσώπου. 
 2. Τον τίτλο διαπίστευσης του διαμεσολαβητή για το φυσικό πρόσωπο που υποβάλει προσφορά ή/και για τα άτομα που θα είναι εκπαιδευτές διαμεσολαβητών από τα νομικά πρόσωπα που υποβάλουν προσφορά.
 3. Απαιτούμενα δικαιολογητικά που πιστοποιούν ότι ικανοποιούνται οι διατάξεις του άρθρου 5 του ΠΔ 123/2011 («Εκπαιδευτής Διαμεσολαβητών»).
 4. Εκτενής περιγραφή του αναλυτικού προγράμματος εκπαίδευσης, με αναφορά στη διάρκειά του, στην καθημερινή κατανομή του προγράμματος αυτού, τις ώρες, τις ημέρες, τον εκπαιδευτή ή τους εκπαιδευτές και τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα.
 5. Οικονομική προσφορά, υπογεγραμμένη από το φυσικό πρόσωπο ή τον νομικό εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, με ή χωρίς τον αναλογούντα ΦΠΑ. Η οικονομική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει οποιοδήποτε κόστος/ποσό που συνδέεται και είναι απαραίτητο για την εφαρμογή του προγράμματος· αυτά θα περιλαμβάνουν ενδεικτικά το προσωπικό, το εκπαιδευτικό υλικό, τη μετάφραση, τη διερμηνεία, τα γεύματα, κ.λπ., το κόστος των οποίων θα φέρει πλήρως ο προσφέρων.
 6. Ο υποψήφιος πάροχος θα πρέπει να ορίζει το ύψος της οικονομικής προσφοράς περιλαμβανομένης της αιτιολόγησής της και το ποσού που θα αποδίδεται στο Ινστιτούτο.

 

Τα δικαιολογητικά για τα σημεία 3.Α.1 και 3.Α.3 θα υποβληθούν ξεχωριστά για κάθε έναν και για όλους τους εκπαιδευτές που περιλαμβάνονται στην προσφορά. 

Όλα τα έγγραφα που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση θα πρέπει να υποβληθούν ως εξής:

ελληνικά έγγραφα: πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών

έγγραφα από χώρες του εξωτερικού: πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα αυτών, σύμφωνα με τη νομοθεσία της εν λόγω χώρας, μεταφρασμένα στα αγγλικά ή στα ελληνικά και αντίστροφα.   

 

3.Β. Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο, που θα πρέπει υποχρεωτικά να φέρει την ονομασία του προσφέροντος και τα στοιχεία επικοινωνίας του (διεύθυνση, αριθμός τηλεφώνου, φαξ, e-mail).

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της παρούσης, θα υποβάλλουν τον σφραγισμένο φάκελο ή φακέλους μέχρι τη Δευτέρα 05 Δεκεμβρίου 2016, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στο Δικαστικό Μέγαρο, 4ος όροφος, γραφείο 8 – Τμήμα Γραμματείας – Πρωτόκολλο 09.00 – 14.00. Προσφορές που δεν πληρούν τους όρους και τις συνθήκες του παρόντος ή κατατεθούν εκτός προθεσμίας θα απορριφθούν ως μη αποδεκτές.

 

4. ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Οι υπηρεσίες θα παρέχονται στις εγκαταστάσεις του «Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης» στην Θεσσαλονίκη.

 

5. ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΠΛΗΡΩΜΗ

Οι προσφορές που θα ανοίγονται και θα εξετάζονται ως προς την εκπλήρωση των τυπικών και ουσιαστικών συνθηκών της παρούσας πρόσκλησης, κατόπιν θα αξιολογούνται από τη Διοικούσα Επιτροπή του «Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης», η οποία και θα αποφανθεί για την επιλογή και αποδοχή μιας προσφοράς.

Η επιλογή θα γίνει με οικονομικά και αξιοκρατικά κριτήρια, και πιο συγκεκριμένα θα ληφθούν υπόψη οι συγκεκριμένες πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις υποβληθείσες προσφορές.

Μετά την κοινοποίηση της απόφασης για αποδοχή της προσφοράς, ο επιτυχημένος προσφέρων καλείται να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, υποβάλλοντας όλα τα έγγραφα εξουσιοδότησης ή όποια άλλα δικαιολογητικά ζητηθούν.

Η πληρωμή για τις υπηρεσίες που παρέχονται θα γίνεται με τον τρόπο και στον χρόνο που θα προβλέπει η σύμβαση που θα υπογραφεί.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσκληση από το τμήμα Δημοσίων Σχέσεων του «Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Θεσσαλονίκης», τηλ. 2310-500874.

 

Ο πρόεδρος του «Ι.Κ.Δ.Θ.»

Νικόλαος Βαλεργάκης