ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΤΗΣ ΕΝΙΑΙΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ

Παρακαλούμε όπως διαβάσετε τα συνημμένα.