ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ: Προκήρυξη μίας θέσης υπαλλήλου στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

     Προκηρύσσεται μία θέση υπαλλήλου στο Ταμείο Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων Θεσσαλονίκης. Τα απαραίτητα κριτήρια που θα πρέπει να συγκεντρώνουν οι υποψήφιοι είναι πτυχίο ανώτατης εκπαίδευσης (θα συνεκτιμηθούν γνώσεις λογιστικής) και πολύ καλή γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών αποδεικνυόμενη από τους σχετικούς τίτλους. Η ηλικία των υποψηφίων θα πρέπει να είναι μικρότερη των σαράντα (40) ετών σύμφωνα με το καταστατικό του Τ.Α.ΔΙ.Θ. Η επιλογή θα γίνει βάσει των ως άνω κριτηρίων και της προσωπικότητας των υποψηφίων που θα εκτιμηθούν μετά από σχετική συνέντευξη. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι είκοσι (20) ημερών από την πρώτη δημοσίευση έως 24/10/2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την αίτηση συμμετοχής τους με τα σχετικά δικαιολογητικά στα γραφεία του Τ.Α.ΔΙ.Θ που βρίσκονται επί της οδού Δωδεκανήσου 10Β/2ος όροφος Τ.Κ 54626 ή να τα αποστείλουν ταχυδρομικά στην ως άνω διεύθυνση.

Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να καλείτε στην υπηρεσία του Ταμείου στο τηλ. 2310- 544305.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Τ.Α.Δ.Ι.Θ

Νικόλαος Στ. Αντωνιάδης