Προκήρυξη μιας θέσης δικηγόρου με έμμισθη εντολή για το Γενικό Νοσοκομείο Πειραιά “ΤΖΑΝΕΙΟ”

Σας αποστέλλουμε τη με αριθμ.πρωτ.: 6923/27.5.2021 προκήρυξη του 
Γενικού Νοσοκομείου Πειραιά “ΤΖΑΝΕΙΟ” για πρόσληψη ενός Δικηγόρου με έμμισθη εντολή.