ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ (1) ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΕΦΕΤΑΙΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: