ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΠΑΡ’ ΑΡΕΙΩ ΠΑΓΩ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: