ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο

Συνημμένα αρχεία: