ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΙΑΣ (1) ΘΕΣΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: