ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΜΜΙΣΘΗΣ ΕΝΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΙΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.

Συνημμένα αρχεία: