ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΜΕ ΕΜΜΙΣΘΗ ΕΝΤΟΛΗ, ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ

Λεπτομέρειες στο συνημμένο αρχείο.

Συνημμένα αρχεία: