Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής περιόδου 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αθήνα, 20.03.2015
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ                      Αριθ. πρωτ: 18586 oικ.
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ31

ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΜΑΤΟΣ
-ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΩΝ
-ΥΠΟΘΗΚΟΦΥΛΑΚΕΙΩΝ
& ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λ. Μεσογείων 96
Ταχ. Κωδ. : 115 27
 Πληροφορίες :
 Τηλέφωνο : 210.7767230,236,088

 Α Π Ο Φ Α Σ Η

 ΘΕΜΑ: Προκήρυξη διαγωνισμού υποψηφίων δικηγόρων Α΄ εξεταστικής
 περιόδου 2015

 
 ΄Εχοντας υπόψη:

1. Τη μεταβατική διάταξη του άρθρου 165 παρ. 1 του ν.4194/2013 «Κώδικας
Δικηγόρων» (Α΄ 208)

2. Τη με αριθ. 24903/10.03.1978 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης «Περί του
τρόπου διεξαγωγής των εξετάσεων υποψηφίων δικηγόρων» (Β΄ 240)

3. Τη με αριθ. 72923/29.10.2014 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού
Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. στο Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, στο Γενικό Γραμματέα
Αντεγκληματικής Πολιτικής, στο Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας & Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων, στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και
Τμημάτων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Δ.Α.Δ. και στους
Προϊσταμένους των περιφερειακών υπηρεσιών αυτού» (Β΄ 2895)

4. Τη διάταξη του άρθρου 3 παρ.6 του ν.2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα
Διοικητικής Διαδικασίας» (Α΄ 45), όπως ισχύει και

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε
βάρος του Κρατικού προϋπολογισμού

 Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

 

 1. Προκηρύσσουμε εξετάσεις υποψηφίων δικηγόρων περιόδου Μαρτίου 2015 για
όλους τους Δικηγορικούς Συλλόγους, οι οποίες θα διενεργηθούν στις έδρες των
Εφετείων της Χώρας, με ημερομηνία έναρξης την Τρίτη 31 Μαρτίου. Την ημερομηνία
αυτή θα συνεδριάσουν οι Εξεταστικές Επιτροπές στις έδρες των Εφετείων και σε
ώρα που θα ορισθεί από τους Προέδρους αυτών, προκειμένου να προβούν στον
έλεγχο των δικαιολογητικών των υποψηφίων.

2. Δικαίωμα συμμετοχής στις εξετάσεις έχουν Έλληνες πολίτες καθώς και Έλληνες
το γένος με αλλοδαπή ιθαγένεια ή πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης ή άλλου κράτους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, πτυχιούχοι
νομικών σχολών των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των ανωτέρω κρατών. Eπίσης,
δικαίωμα συμμετοχής έχουν και πτυχιούχοι νομικών σχολών αναγνωρισμένων
ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 Όλοι οι ανωτέρω πρέπει να έχουν συμπληρώσει άσκηση δεκαοκτώ μηνών.

 3. Οι υποψήφιοι πρέπει, το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της ημέρας έναρξης
των εξετάσεων, να καταθέσουν στον Γραμματέα της οικείας Εξεταστικής Επιτροπής
αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα δηλώνουν ότι δεν εμπίπτουν στις
περιπτώσεις των άρθρων 6 και 7 του Κώδικα Δικηγόρων.

Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση επισυνάπτονται επίσης:

α) πιστοποιητικό άσκησης,

β) πανεπιστημιακό πτυχίο ή ανάλογο πιστοποιητικό του πανεπιστημίου,

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και

δ) γραμμάτιο κατάθεσης στο ταμείο του Δικηγορικού Συλλόγου της έδρας του
Εφετείου χρηματικού ποσού, ως εξέταστρο, το οποίο καθορίζεται με ειδικά
αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του οικείου Συλλόγου.

 Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΑΤΟΣ

 Ακριβές αντίγραφο

 Η Προϊσταμένη του Τμήματος

 

 ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΔΡΥΔΑΚΗ