Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

Σας ενημερώνουμε ότι η με αριθμό πρωτοκόλλου 32003/21.7.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης και των Υφυπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης & Επενδύσεων, με την οποία προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εισαγωγή εκατόν ενενήντα δύο (192) σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Γ 1206/30.7.2020, ΑΔΑ:ΨΥΥΣΩ-ΙΛΙ.

 
Διαβάστε το συνημμένο