Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

Η Νομική Σχολή ΑΠΘ και το Τμήμα Νομικής του Παν. Λευκωσίας,σε συνεργασία με το ΚΕΘΕΑ

ανακοινώνουν την

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών

στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις»

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους από 15 Μαρτίου ως και 15 Μαΐου 2017, αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου τρίτου προσώπου, στη θυρίδα της Γραμματείας της Νομικής Σχολής του ΑΠΘ κατά τις ώρες 11:30 – 13:00, ή ταχυδρομικώς στη

διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή, Γραμματεία Νομικής Σχολής, Ισόγειο, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη, με την ένδειξη: Συμμετοχή στο ΔΠΜΣ «Ποινικό Δίκαιο και Εξαρτήσεις».

Για περισσότερς πληροφορίες : http://addictions.law.auth.gr/anakoinoseis/  ή                              

                                                     http://www.law.auth.gr/el/node/5837

 

Συνημμένα αρχεία: