Πράξη προσωρινής αναστολής της λειτουργίας του Ειρηνοδιεκίου Κουφαλίων 24/ 18.04.2021

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.