Πράξη Προέδρου Ειρηνοδικείου Βασιλικών

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ

Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Λαμβάνοντας υπόψη την Κοινή Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 ΦΕΚ 4899 Β/6-11-2020, Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 06.00 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 06.00 των Υπουργών ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ- ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ- ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ- ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ- ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ- ΥΓΕΙΑΣ- ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ- ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ- ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ- ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ- ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ- ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ.

Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις: α. Του άρθρου 5 του Συντάγματος, ιδίως δε την ερμηνευτική δήλωση αυτού, β. του άρθρου τεσσαρακοστού τέταρτου της από 1.5.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α’ 90), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4690/2020 (Α’ 104), γ. του άρθρου πρώτου της από 25.2.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), δ. της παρ. 4 του άρθρου εικοστού τρίτου της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α’ 64), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 3 του ν. 4682/2020 (Α’76), ε. του άρθρου 11 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), στ. της παρ. 3 του άρθρου εξηκοστού όγδοου της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID- 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α’ 68), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α’83).

Την από 28.8.2020 γνώμη του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.). 10. Τις από 29.10.2020 και 30.10.2020 εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Την από 4.11.2020 εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορωνοϊού COVID-19. Την ανάγκη ενίσχυσης των ισχυόντων έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, λαμβανομένης υπόψη της τρέχουσας επιδημιολογικής επιβάρυνσης της Χώρας.  

Για το χρονικό διάστημα από τις 7-11-2020 έως και τις 30-11-2020, ισχύουν τα εξής:

          Θα πραγματοποιούνται οι δίκες της τακτικής διαδικασίας, που δικάζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4335/2015 (νέα τακτική).

Θα πραγματοποιούνται όλες οι δίκες που συζητούνται χωρίς εξέταση μαρτύρων. Για το σκοπό αυτό μέχρι τις 12.00 της προηγουμένης της δικασίμου εργάσιμης ημέρας, θα κοινοποιείται στη γραμματεία του Ειρηνοδικείου  μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δήλωση των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων,  ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα εκδικαστεί χωρίς την εξέταση μαρτύρων και η δήλωση αυτή θα αποτελεί προϋπόθεση για να ενταχθεί η υπόθεση προς εκφώνηση στο οικείο πινάκιο ή έκθεμα.

Δεν αναστέλλονται οι προθεσμίες, που σχετίζονται με το χρόνο κατάθεσης δικογράφου της νέας τακτικής διαδικασίας (άρθρα 215, 237, 238  ΚΠολΔ).

          Θα πραγματοποιούνται δίκες ασφαλιστικών μέτρων που έχουν ως αντικείμενο εγγυοδοσία, εγγραφή ή εξάλειψη ή μεταρρύθμιση προσημείωσης υποθήκης, συντηρητικής κατάσχεσης κινητής ή ακίνητης περιουσίας, δικαστική μεσεγγύηση, σφράγιση, αποσφράγιση, απογραφή και δημόσια κατάθεση, κατά τα άρθρα 737, 738 ΚΠολΔ, Ευρωπαϊκή Διαταγή δέσμευσης λογαριασμού, κατ’ άρθρο 738Α ΚΠολΔ, οι ανακλήσεις αυτών, καθώς και οι σχετικές με αυτές διαφορές του άρθρου 702 ΚΠολΔ.

Θα συζητούνται συναινετικές προσημειώσεις υποθήκης με έγγραφη διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 17 του ν. 4864/2020.

Θα χορηγούνται ή θα ανακαλούνται προσωρινές διαταγές χωρίς κλήτευση του καθ΄ ου. Οι προσωρινές διαταγές που έχουν χορηγηθεί και έχουν ισχύ έως τη συζήτηση της υπόθεσης, θα παρατείνονται μέχρις έκδοσης απόφασης επί της αιτήσεως, με απόφαση του Ειρηνοδίκη υπηρεσίας.

Κατά τα λοιπά υπάρχει αναστολή:

  1. των λοιπών πολιτικών δικών.
  2. Των νομίμων και δικαστικών προθεσμιών για τη διενέργεια διαδικαστικών πράξεων και άλλων ενεργειών ενώπιον των υπηρεσιών των δικαστηρίων, καθώς και της παραγραφής των συναφών πράξεων.
  3. Των διαδικασιών, κατά τις κείμενες διατάξεις, αναγκαστικής εκτέλεσης και διενέργειας πλειστηριασμών.

Προς διευκόλυνση και ενημέρωση των διαδίκων, μαρτύρων, συνηγόρων, η διακοπή της δίκης και ο ορισμός νέας δικασίμου γνωστοποιούνται από τη γραμματεία της έδρας στο Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας του Δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, οι ανωτέρω προσδιορισμένες πολιτικές δίκες που θα ματαιώνονται, λόγω αναστολής της λειτουργίας των δικαστηρίων, θα μεταφερθούν σε νέα δικάσιμο με επιμέλεια της γραμματείας του παρόντος δικαστηρίου. Οι προθεσμίες για την κατάθεση προσθήκης-αντίκρουσης, παρατείνονται για χρονικό διάστημα αντίστοιχο μετά την πάροδο του χρονικού διαστήματος αναστολής.

Οι γραμματείς του Δικαστηρίου κατά το ως άνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούν το κοινό και τους πληρεξουσίους δικηγόρους σε άλλα αντικείμενα, πλην των προβλεπόμενων ως άνω εξαιρέσεων λειτουργίας του δικαστηρίου. Η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται αποκλειστικά κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού. Εφόσον οι πολίτες εισέρχονται χωρίς προγραμματισμένο ραντεβού, πρέπει ν’ αποφεύγεται ο συνωστισμός και ο συγχρωτισμός κατά την εξυπηρέτηση.

Ορίζεται ως υποχρεωτική η χρήση μη ιατρικής μάσκας ή ασπίδας προστασίας προσώπου από τους δικαστές, γραμματείς, συνηγόρους, διαδίκους και λοιπούς παριστάμενους εντός των χώρων των δικαστηρίων.

Διατίθεται αλκοολούχο αντισηπτικό διάλυμα σε όλους τους χώρους.

Οφείλεται να τηρείται ενάμισι (1,5) μέτρο απόστασης μεταξύ φυσικών προσώπων.

Καθορίζεται ανώτατο όριο εισερχομένων εντός μικρών αιθουσών στα 15 άτομα.

Η προϊστάμενη του Ειρηνοδικείου Βασιλικών

Ελένη Βερβεροπούλου

Ειρηνοδίκης Α΄