Πράξη 92/2020 του Πρωτοδικείου και διευκρινίσεις

Σας προωθούμε προς ενημέρωσή σας την με αριθμό 92/2020 Πράξη του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, της Συνεδρίασης της 17.5.2020.

Επισημαίνουμε ιδίως ότι, σύμφωνα με την ανωτέρω Πράξη:

  • Δεν θα εκδικαστούν οι πολιτικές υποθέσεις που έχουν προσδιοριστεί κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής (16.5.2020 έως 31.5.2020), εκτός από αυτές που ρητά αναφέρονται στην ανωτέρω Πράξη
  • Οι καταθέσεις δικογράφων (τακτικής διαδικασίας και ειδικών διαδικασιών) θα ξεκινήσουν την Τρίτη, 19.5.2020 και θα διενεργούνται στην αίθουσα του Β’ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου, η δε παραλαβή των αντιγράφων των δικογράφων θα πραγματοποιείται μετά από 2 εργάσιμες ημέρες. Τονίζεται ότι το δικόγραφο θα πρέπει να συνοδεύεται από το γραμμάτιο προείσπραξης και το τυχόν απαιτούμενο παράβολο. Επίσης, θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε το είδος της διαδικασίας, διαφορετικά δεν θα είναι εφικτή η κατάθεση του δικογράφου
  • Δεν θα γίνονται δεκτές κλήσεις για επαναφορά υποθέσεων που αποσύρθηκαν από 13.3.2020 και εντεύθεν, καθώς για αυτές αναμένεται η έκδοση ΠΝΠ με την οποία θα προσδιορίζονται οίκοθεν, η δε αναγραφή τους στο πινάκιο θα ισχύει και ως κλήτευση (δεν θα απαιτείται επίδοση)
  • Στο Τμήμα Κατάθεσης Δικογράφων θα συνεχίσουν να κατατίθενται από Δευτέρα, 18.5.2020, αιτήσεις ασφαλιστικών μέτρων, αιτήσεις ανάκλησης/εξάλειψης/μεταρρύθμισης προσημείωσης υποθήκης και αιτήσεις έκδοσης διαταγών πληρωμής, προκειμένου να υπάρχει ασφάλεια για τα αξιόγραφα που συνοδεύουν την αίτηση.
  • Τα τμήματα γραμματείας των εδρών Μονομελούς και Πολυμελούς δεν θα λειτουργήσουν για κατάθεση προτάσεων και προσθήκης αντίκρουσης της νέας τακτικής διαδικασίας, καθώς διατηρείται η αναστολή των νόμιμων και δικαστικών προθεσμιών.
  • Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι υπάρχει παράλληλα η δυνατότητα ηλεκτρονικής κατάθεσης δικογράφου, στις διαδικασίες που αυτό είναι εφικτό, ενώ οι αποφάσεις του Πρωτοδικείου αποστέλλονται στα μέλη του ΔΣΘ με μέριμνα του Συλλόγου (υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία θεώρησής τους και βρίσκονται στο αρχείο) κατόπιν υποβολής αιτήματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] αναφέροντας 1) το ονοματεπώνυμό τους, 2) τον αριθμό μητρώου τους, 3)τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους και 4) τον αριθμό απόφασης.

 

Συνημμένα αρχεία: