Πλήρωση μιας (1) θέσης δικηγόρου παρ’ Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή, για το Γ.Ν.Θ. Γ. Παπανικολάου – Ψ.Ν.Θ. Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο αρχείο

Συνημμένα αρχεία: