ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ Κατά την αποχή της 17 και 18 Ιουνίου 2010

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ

Κατά την αποχή της   17 και 18 Ιουνίου 2010 το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης καθόρισε το πλαίσιο χορήγησης αδειών στις παρακάτω υποθέσεις:

Α.- ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

I.- Στα πλημμελήματα.

Όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής (πλημμελήματα πραχθέντα προ της 31.12.2004 σε α’ βαθμό και προ της 31.12.2003 σε β’ βαθμό).

II.- Στα κακουργήματα.

1.- Σε πρώτο βαθμό δικαιοδοσίας:,

α.- Όταν ο κατηγορούμενος είναι προσωρινά κρατούμενος ή δικάζεται μετά την σύλληψή του, ως φυγόδικος και κρατείται για τον λόγο αυτό, εφόσον αποδεδειγμένα υφίστανται εξαιρετικά σοβαροί και επείγοντες κοινωνικοί, οικογενειακοί ή άλλοι λόγοι στο πρόσωπο του κατηγορουμένου, που επιβάλλουν την άμεση εκδίκαση της υποθέσεως.

β.- Όταν υφίσταται κίνδυνος να συμπληρωθεί το 18μηνο της προσωρινής κρατήσεως του κατηγορουμένου. Ρητά διευκρινίζεται, ότι τέτοια περίπτωση συντρέχει μόνον εάν η ημερομηνία της δικασίμου απέχει από την συμπλήρωση του 18μήνου ΤΡΕΙΣ (3), ΚΑΤΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ, ΜΗΝΕΣ.

2.- Σε δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας.

Στις περιπτώσεις κατηγορουμένων που κρατούνται στις φυλακές και έχουν εκτίσει το μεγαλύτερο μέρος της ποινής τους ή με μια ενδεχόμενη μείωσή της υφίσταται το ενδεχόμενο, να αποφυλακιστούν άμεσα μετά την δίκη.

Προκειμένου να χορηγηθεί άδεια, θα ερευνάται, εάν μεσολάβησε ιδιαίτερα μεγάλος χρόνος μεταξύ της δίκης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο και του προσδιορισμού της υποθέσεως στο Εφετείο.

3.- Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις (α’ και β’ βαθμός), εάν αποδεδειγμένα και με συγκεκριμένα έγγραφα αποδεικτικά στοιχεία συντρέχουν στο πρόσωπο των κατηγορουμένων εξαιρετικής φύσεως κοινωνικά προβλήματα (ακραίες περιπτώσεις προβλημάτων υγείας κατηγορουμένου ή μελών της οικογένειάς του, διάδικοι, που μετακινούνται από το εξωτερικό κ.ο.κ.).

    Το ίδιο ισχύει και όταν έχει αρχίσει η εκδίκαση της υποθέσεως πριν από την έναρξη της αποχής και ΔΙΑΚΟΠΗΚΕ για δικάσιμο, η οποία βρίσκεται εντός του χρόνου αυτής. 

4.- Σε υποθέσεις που συζητούνται εκτός της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης και σε Δικαστήρια, στα οποία οι υπαγόμενοι στους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους Δικηγόροι δεν απέχουν και ο Δικαστής αρνείται να χορηγήσει αναβολή μόνον για τον λόγο, ότι απέχει Δικηγόρος Θεσσαλονίκης. Σε τέτοιες περιπτώσεις η άδεια θα χορηγείται για την ισότητα των δικονομικών όρων και για την προστασία των δικαιωμάτων των πελατών των Δικηγόρων της Θεσσαλονίκης.
 
5.- Στα αδικήματα αυτόφωρης διαδικασίας, εφόσον πρόκειται για κατηγορούμενους αλλοδαπούς ή στερούμενους σταθερής, βέβαιης και γνωστής διαμονής καθώς και όταν πρόκειται για υποθέσεις που συζητούνται μετά από 15ήμερη αναβολή.

6.- Στις ενώπιον των ανακριτών απολογίες των κατηγορουμένων, εφ’ όσον υφίσταται κατηγορία για κακούργημα και επίκειται προσωρινή κράτηση.

7.- Στις υφ’ όρον απολύσεις.

8.- Στην διαδικασία παράτασης (εξακολούθησης) της προσωρινής κράτησης και

9.- Στις αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης των ποινών αυτών.

10 – Επιτρέπεται η επίσκεψη των συναδέλφων στις δικαστικές φυλακές προκειμένου να λάβουν εξουσιοδότηση ή πληρεξούσιο από τους πελάτες τους – κατηγορουμένους, για να τους εκπροσωπήσουν 

Β.- ΑΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

I.- Για όλες τις αστικές υποθέσεις μπορούν να παρασταθούν οι συνάδελφοι μόνο για αναβολή.

II.- Κατ’ εξαίρεση θα χορηγηθούν άδειες εκδίκασης υποθέσεων:

1.- Επί κινδύνου απωλείας δικαιώματος (δικονομικό ή ουσιαστικό) ή παραγραφής.

2.- Στις δίκες των ασφαλιστικών μέτρων μόνον όταν αυτές θα έχουν προσδιορισθεί μετά από προηγούμενη αναβολή (όχι στις πρωτοείσακτες) και εφόσον αποδεδειγμένα υφίσταται ιδιαίτερα εξαιρετική περίπτωση κινδύνου απώλειας ουσιαστικού ή δικονομικού δικαιώματος, πέραν του αυτονόητου και συνήθους, για τέτοιου είδους υποθέσεις, κατεπείγοντος.

3.- Στις δίκες, για τον διορισμό δικαστικού συμπαραστάτη (εκουσία δικαιοδοσία) και μόνον εφ’ όσον υφίσταται ακραία περίπτωση σοβαρού κοινωνικού ή προσωπικού προβλήματος.

4. – Στις υποθέσεις, που συζητούνται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΝΑΒΟΛΗ ( όχι στις πρωτοείσακτες), ενόψει του ιδιαίτερα μακρού χρόνου προσδιορισμού τους.  

5.- Σε υποθέσεις που συζητούνται εκτός της περιφέρειας του Εφετείου Θεσσαλονίκης και σε Δικαστήρια, στα οποία οι υπαγόμενοι στους τοπικούς Δικηγορικούς Συλλόγους Δικηγόροι δεν απέχουν και ο Δικαστής αρνείται να χορηγήσει αναβολή μόνον για τον λόγο, ότι απέχει Δικηγόρος Θεσσαλονίκης.
Σε τέτοιες περιπτώσεις η άδεια θα χορηγείται για την ισότητα των δικονομικών όρων και για την προστασία των δικαιωμάτων των πελατών των Δικηγόρων της Θεσσαλονίκης.

Γ.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ:

Ι. Στο Διοικητικό Εφετείο και Διοικητικό Πρωτοδικείο οι υποθέσεις θα αναβάλλονται με αίτημα των πληρεξουσίων δικηγόρων.

ΙΙ. Επιτρέπεται η παράσταση ενώπιον του Προέδρου Πρωτοδικών (Διαδικασία αντιρρήσεων άρθρο 243 Κ.Δ.Δ.).

ΙΙΙ. Θα παρέχεται άδεια για παράσταση κατά τη διαδικασία χορήγησης προσωρινών διαταγών και κατά τη συζήτηση αιτήσεων αναστολών,

Δ.- ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ: Θα χορηγούνται άδειες μόνον σε εξαιρετικές περιπτώσεις κατάρτισης συμβολαίων, για τα οποία θα πρέπει να τηρηθούν ορισμένες (συμβατικές ή νόμιμες)  προθεσμίες, η παραβίαση των οποίων ενδέχεται να έχει ως συνέπεια την απώλεια δικαιωμάτων ή την ανεπανόρθωτη βλάβη των συμβαλλομένων.

Θα χορηγούνται επίσης άδειες και σε επείγουσες περιπτώσεις συμβαλλομένων, που αποδεδειγμένα, μετακινούνται από το εξωτερικό ειδικά για την υπογραφή των συμβολαίων.

Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα χορηγείται άδεια και για την συναφή ΕΡΕΥΝΑ στα αρμόδια Υποθηκοφυλακεία κλπ.

Ε.- ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΑ: (καταθέσεις αγωγών, εφέσεων, διοικητικών προσφυγών κ.λ.π.) μόνον εφ’ όσον υπάρχει κίνδυνος παραγραφής ή απώλειας δικαιώματος.

ΣΤ.- ΕΠΙΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ.

Θα χορηγείται άδεια σε αποδεδειγμένα εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.

ΥΠΟΜΝΗΣΗ:

Κατά την αποχή ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ οποιαδήποτε (πλην των ανωτέρω, για τις οποίες απαιτείται ειδική άδεια) ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ‘Η ΕΞΩΔΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ των συναδέλφων, καθώς και ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ (λήψη απογράφων, επίδοση αντιγράφων εξ απογράφων κλπ), μη εξαιρουμένης και αυτής ακόμη της επιδόσεως οιουδήποτε δικογράφου, εφ’ όσον δεν υφίσταται κίνδυνος απώλειας προθεσμίας ή δικαιώματος, οπότε και δικαιολογείται η παροχή σχετικής αδείας.

 
       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                        Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΝ. ΛΑΜΤΖΙΔΗΣ              ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΜ. ΒΑΛΕΡΓΑΚΗΣ