Πλαίσιο χορήγησης αδειών για την αποχη 26-27/10/2011 και 3-4/11/2011