ΠΙΝΑΚΙΟ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΣΙΜΟ 15-2-2022

Παρακαλούμε διαβάστε το συνημμένο.