Παρατηρήσεις στην Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου περί αναστολής των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ            Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου 2010

Τηλεφ.    : 2310 542-987, FAX: 553-444

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 6626

Π ρ ο ς
Τον κ. Γεώργιο Δημήτραινα
Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Δικαιοσύνης
Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Μεσογείων 96
115 27  Α Θ Η Ν Α
FAX. 210 77 67 406

    Κύριε Γενικέ,
    Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης στη συνεδρίασή του της 27.5.2010 διαπίστωσε ότι η περίπτωση (γ) του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου περί αναστολής των εργασιών των δικαστικών υπηρεσιών του Δικαστικού Μεγάρου Θεσσαλονίκης, είναι ελλιπής, δεδομένου ότι:
    α) Δεν περιλαμβάνει όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού Θεσσαλονίκης. Ως γνωστόν οι ανακοπές και αιτήσεις που αφορούν τις διαδικασίες της αναγκαστικής εκτέλεσης κατατίθενται και συζητούνται και στο Μονομελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης (άρθρο 933 Κ.Πολ.Δ).
    β) Με την Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου να δοθεί παράταση αναστολής των προθεσμιών της παραγράφου β΄ μέχρι την 14η Ιουνίου 2010, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή η έγκαιρη και εμπρόθεσμη κατάθεση δικογράφων και να ανασταλεί η διενέργεια των πλειστηριασμών της 9ης Ιουνίου 2010, δεδομένου ότι δεν είναι δυνατή η άσκηση των προβλεπόμενων από το νόμο ενδίκων μέσων.
    Κατόπιν αυτών, παρακαλούμε για τις δικές σας άμεσες ενέργειες, λόγω του κατεπείγοντος.
Με τιμή
    Ο Πρόεδρος                        Ο Γεν. Γραμματέας

  Μανόλης Αν. Λαμτζίδης                     Νικόλαος Εμ. Βαλεργάκης